Adatkezelés, adatvédelem          nyomtatható forma: » pdf-forma
___________________________________________________________

Javasoljuk, hogy mielőtt felveszi velünk a kapcsolatot, olvassa el ezt a tájékoztató oldalt!

A tájékoztató a célja/megvalósítása tekintetében természetes személyek személyes adataira vonatkozik, mert jogi személyek és jogi személyeknek nem minősülő állampolgári szerveződések adatai nem minősülnek személyes adatoknak.
(Természetesen más, bármely, bárkitől hozzánk kerülő adatot is figyelmesen és védve kezelünk.)

Amennyiben valakitől személyes adatot kezelünk, "adatkezelésben érintett személy"-é (a továbbiakban "érintett"-ként is megnevezhetően) válik.

A tájékoztató stílusa: a szöveg több helyen stilisztikailag többes számban van megfogalmazva, mert bár az adatkezelő - tevőlegesen és felelősség tekintetében is - konkrétan egy személy, de a honlap közzététele annak szerzői (honlapkészítők) közös akaratával történik.

Gondot fordítunk a weblap-felhasználók és velünk bármely más, kapcsolatba kerülő személy adatainak védelmére. Amennyiben Öntől személyes adat érkezik és adatkezelés történik, Önnek - előzetesen is - joga van az adatkezelést és adatvédelmet megismerni. Ezért az alábbi összefoglalóban tájékoztatjuk, hogy - többek között - mi minősül kezelendő adatnak, azt milyen célból fogadjuk, hogyan érkezhet adat és hogyan tároljuk, ki és hogyan kezeli, mi az adatkezelés jogalapja, a kezelő milyen módon védi az adatokat a kezelés során, adat kerül-e átadásra vagy közzétételre, mennyi ideig történik az adatkezelés, mikor töröljük "automatikusan" és hogyan lehet kérni az adatok törlését, mik az adatkezelében érintett személy jogorvoslati lehetőségei.

- Az adatfajták közül a személyes adatokat kell megemlíteni - a továbbiakban az "adat" fogalmába beletartozóan.

- Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely segítségével a felhasználó személye közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható, pl.: név, születési adatok, személyi szám, lakcím, e-mailcím, telefonszám, adószám, TAJ-azonosító, bármely igazolványszám, bankkártyaadatok, számlaszám, IP-cím/MAC-cím (bizonyos esetekben), stb.


    W E B L A P

 Ezen honlap működéséhez, használatához kapcsolódó adatkezelés: látogatói IP-cím (mint személyes adat) és időpont, lapmegtekintés, op. rendszer, használt böngésző típusának (mint egyéb adatok) gyűjtése, tárolása, felhasználása, megsemmisítése az alábbiak szerint:

- Jogalapja: a honlapszerkesztő jogos érdeke - a honlap biztonsága, használhatósága, fejlesztése érdekében.
- Adatkezelő: a honlap szerkesztője (Mester Zsolt - lásd: impresszum).
- A gyűjtés módja: a háttérben az informatikai eszközök végzik (felhasználói beavatkozás lehetősége nélkül).
- A gyűjtés lemondható-e: nem (a jogos érdek[1] indokolja). Ezért a felhasználó beleegyezése (hozzájárulása) sem szükséges.
- Adat tárolása, hozzáférés: a honlaptárhelyhez tartozó elektronikus adatbázisban, amelyhez kizárólag a honlapszerkesztő jogosult hozzáférni. Az adatokat a honlapszerkesztő máshová nem másolja át, nem küldi át. Nyomtatott/írott formába, postai levélbe, e-mailba, az adatok nem kerülnek át. Ezek alól kivételt kizárólag csak valamely hatósági eljárás során szükségszerű vagy kötelező adatszolgáltatás képezhet.
- Adatmódosítás az érintett részére: nem indokolható, nem történhet.
- Sajátadat-kiadás az érintett részére: szükség esetén e-mailban történő kérésre, amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolja a személyét és adatát.
- Adat közzététele: nem történik.
- Adattovábbítás pl.: más honlapoknak, adatgyűjtő profilozóknak, reklámcélra, stb., sem automatikusan, sem manuálisan nem történik.
- Adat átadása bármely harmadik félnek: kizárólag valamely hatósági eljárás során történhet, ha szükségszerű vagy kötelező az adatszolgáltatás.
- Adat felhasználása: 1., a honlap fejlesztéséhez, pl.: valamely boot kizárása vagy engedélyezése, látogatott vagy kevésbé látogatott oldalinformációk alapján a honlap fejlesztése; 2., az előzőn kívül másra kizárólag csak valamely probléma - pl.: hibás lapmegjelenés valamely felhasználónál vagy pl.: rosszindulatú honlaphasználat - esetén.
- Adattárolás időtartama: szükség szerint, de az adatok legkésőbb 90 naponta végleges törlésre kerülnek.
- Jogorvoslati lehetőségek: lásd az e-mail-kezelésre vonatkozó pontok után az oldal végén.
Egyéb személyesadat-gyűjtés és kezelés a honlap használata során semmilyen formában nem történik.

[1: A felhasználónak a személyes adatával való rendelkezése is az ő jogos érdeke természetesen, de a honlap működtetéséhez szükséges nem érzékeny személyes adat (IP-cím) felhasználása esetén a honlapszerkesztő jogos érdeke elsőbbséget élvez.]


    P O S T A F I Ó K

 Adat fogadása, a fogadás célja

Ez az adatkezelési/adatvédelmi tájékoztatás a "kapcsolat" postafiókunkra - mint a weblaphoz tartozó postafiókra - vonatkozik, az e-mailcím az impresszumból érhető el.
- Ha elektronikus levelet kíván a honlap készítőinek küldeni, kérjük, hogy alapesetben a "kapcsolat"-ként feltüntetett e-mailcímet használja!
A továbbiakban következetesen az elektronikus kommunikáció estéről van szó, ahol az "e-mail", "elektronikus levél" és "levél" fogalmakat egy értelemben használjuk.
Postai levelezést vagy más nyomtatott kommunikációt a honlappal kapcsolatban, a kapcsolattartás mint cél érdekében és/vagy adatátadás-átvétel érdekében nem kívánatosnak tartunk.
Kivételt képezhet természetesen valamely hatósággal történő vagy egyéb hivatalos kommunikáció.
Adat e-mailhoz kapcsolódóan érkezhet. Az adattartalom (legalább az e-mailcím és a feladónév, de általában a megadott személynévnév tekintetében is) az e-mail szükségszerű velejárója a napjainkban alkalmazott e-mail küldési/fogadási technológiákkal.

- Az e-mailok fogadásának célja: kommunikációs lehetőség biztosítása a honlap készítői és felhasználói között, vagy más, a honlapot nem felhasználó, de a készítőket megkeresni kívánó személy és a honlapkészítők között - amennyiben a felhasználó vagy más személy a megkeresést/kommunikációt szükségesnek látja.
Bármely megkeresést, észrevételt, javaslatot, helyesbítést szívesen veszünk. A kommunikáció nyelve: magyar.

- A kommunikációt - annak első lépését, azaz első e-mail küldését - minden esetben a honlapkészítőket megkeresni kívánó személynek kell kezdeményezni.
- Az e-mail küldését a honlapkészítőket megkeresni kívánó személy csak "külső" (saját) levelezőprogrammal, "külső" (saját) postafiókkal tudja elvégezni, a novenyeink.hu honlapról működő módon üzenetet és elektromos levelet küldeni nem lehet.

 Beleegyezés az adatkezelésbe (hozzájárulás az adatkezeléshez)

Az adatkezelés jogalapja 1.: a szükségszerűség - az e-mailokkal személyes adat is jár együtt; 2.: az érintett fél (e-mail beküldője) hozzájárulása (beleegyezése).
A kezdeményező az e-mail elküldésével előzetesen és önkéntesen hozzájárul az elektromos levelével szükségszerűen vele járó vagy abban általa önként megadott adatok részünkről való kezelésébe és a levél elküldésével egyben jelzi, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát.
Ennek érdekében a honlap technikai megoldása olyan, hogy az adatkezelési tájékoztatóra és a hozzájárulásra (beleegyezésre) elkerülhetetlenül felhívja a felhasználó figyelmét, mert az e-mailcím csak ezzel a figyelmeztetéssel összekötve jelenik meg.

A beleegyezés (adatkezelési hozzájárulás) később visszavonható, lásd lejjebb az "adatok törlésének kérése"-részt.
A kezelt adatok köre

- A teljes e-mail bármely tartalma, amennyiben az adatnak minősül.
- Kérjük, csak az email elküldéshez és a személyének azonosításához feltétlenül szükséges személyes adatokat adjon meg, írjon bele vagy mellékeljen az e-mailba! Például természetesen e-mailcím és feladónév és személynév; ezen túl esetleg státusz (pl.: diák, tanár, természetvédelmi őr, stb.) ezen túl a témához szükséges, nem "különleges" adattípus.
"Különleges" (pl.: vallási hovatartozás, politikai nézet, egészségügyi adatok, stb.) és ránk nem tartozó (pl.: bankszámlaszám, igazolványszám stb.) adatot kérjük, amennyiben lehet, ne adjon meg!
- A megadott személyes adatok valódiságát az adatkezelő nem ellenőrzi, azért az elektronikus levél beküldője a felelős.
Reklám és marketing e-mail:

Kifejezetten reklám- vagy marketing céljából érkező e-mail annak beazonosítása után a postafiókunkból végérvényesen törlésre kerül.

 Adatkezelő, adatkezelés

A postafiók és ezzel az e-mailban érkező adatok kezelője Mester Zsolt (továbbiak az impresszumban), de amennyiben neki (is) szól, a honlap-társkészítő személy (lásd: impresszum) is hozzájut az üzenet tartalmához. A társkészítő személy e-mailt (és ezzel adatot) nem kezel.
A postafiókba való belépés és ezzel új üzenetek beérkezésének ellenőrzése: 1-3 naponta történik. Ez egyben azt is jelenti, hogy az elektronikus levélre való válaszig vagy más reakcióig kis türelmet kérünk!
Adatkezelés minden olyan tevékenység, amely az e-mail "kezelése". Tehát pl.: a levelek raktározása, megkeresése, szortírozása, abba való betekintés; a levelek megtartása vagy archiválása vagy törlése; a levéltartalomban (vagy mellékletben) esetleg található valamilyen adat felhasználása, kigyűjtése, csoportosítása, tárolása, felhasználása, megsemmisítése; a levél bármely részének közzététele, harmadik fél számára való átadása.
Adatvédelmet kap a beérkezett vagy kimenő elektronikus levelek "szokásos" tartalmából: a,: e-mail-cím, b,: feladónév (amennyiben következtetni lehet belőle a feladó személyére), c,: amennyiben személyes adatot tartalmaz, akkor a levél tárgya, d,: a levél tartalma és/vagy melléklete(i) - amennyiben személyes adatot (pl.: személynév/aláírás) tartalmaz(nak) vagy utal(nak) a beküldő személyére (pl.: lakcím, telefonszám, munkahely és foglalkozás együtt, stb.).
Adatvédelmet és figyelmes kezelést kap a levél tartalmából a tudvalevőleg vagy feltételezhetően jogvédett, egyéni tulajdonú, személyes érdekű, mások számára megismerni nem kívánatos tartalom is.

Az adatkezelés és adatvédelem módja (adatbiztonsági intézkedések)

- A bejövő elektronikus levelek a webmail-postafiókunkba kerülnek, a kimenő leveleket onnan indítjuk. Máshová e-mailt nem helyezünk át és nem továbbítunk, az e-mailok a postafiókban maradnak.

- Az elektronikus levelek változatlanul, a beérkezett és kiküldött állapotban vannak tárolva, azok bármely részéből adatkezelési célból adatfeldolgozás nem történik, adatbázis nem készül.

- Minden postafiókunkba érkezett elektronikus levél egymástól független, különálló fájlként van raktározva. Levelek összemásolása, összefűzése, "válasz mindenkinek"-típusú levélküldés, hírlevél küldése nem történik. Ezek biztosítják az egyedi adatvédelmet, más levelezőpartnerhez nem juthat el egy nem hozzá tartozó levél tartalma vagy bármely technikai része (pl.: e-mailcím).

- Adatok nyilvánosságra hozatala (közzététele) - amely során bárki megismerheti az adatokat - "alapesetben" nem történik. Ha mégis szükségesnek vagy lehetőnek bizonyul, ehhez a két fél (levélíró és honlapkészítők) előzetes - alapvetően elektronikus levélben történő - megegyezése szükséges.
- A levelek bármely szükségszerűen hozzá tartozó vagy önként megadott tartalmát csak a két fél (levélíró és honlapkészítők) közötti egyedi - a megkereséssel kapcsolatos tárgyú, témájú, időtartamú - kommunikációra, cselekvésre, tevékenységre használjuk fel. Ettől való eltérés - akár a levél technikai tartalmára, akár információtartalmára vonatkozóan - kizárólag a két fél előzetes - alapvetően elektronikus levélben történő - megegyezése esetén történik.

- Az e-mail-kapcsolat a weblap működésétől/használatától technikailag független. (Lásd még: a "biztonság" lapot is.) Postafiókunk tartalmához harmadik fél nem fér hozzá és adattovábbítás nem történik, azaz a beérkezett elektronikus levél bármely szükségszerűen hozzá tartozó vagy opcionálisan megadott tartalmát - sem egészében sem bármely részében - harmadik fél számára nem adjuk át[1].

[1: Kivételt kizárólag 1,: hatósági eljárás során keletkező adatkiadási kötelezettség, és 2,: a két fél (levélíró és honlapkészítők) közötti előzetes megegyezés szerinti információtartalom-átadás képezhet.]

 Adatkezelés időtartama, adatok törlése

A bejövő és kimenő levelek - adatok tekintetében: e-mail cím, feladónév, tárgy, tartalom és esetleges melléklet(ek) - a lehető legrövidebb ideig, azaz csak a levélben foglaltak megvalósulásáig vagy a kommunikáció adott témájának értelemszerű lezáródásáig (amikor nincs szükség több nyugtázó- és/vagy válaszlevélre), de a megvalósulás/lezáródás után legfeljebb 90 napig lesznek tárolva, majd visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek[2].

[2: Számítson tehát rá, hogy esélyes, hogy a mi szándékunkból - az archivált eseteket kivéve - később már nem tudjuk újra felvenni a kapcsolatot az egyszer már e-mailt küldővel. Ezért - ha szükségesnek látja - Önnek kell a kapcsolatot újra kezdeményezni.]

Kivételt képezhet a "jogos érdek" esete, azaz valamely, későbbiekre is megtartandó megbeszélés, együttműködési szándék, engedélyadás, hivatalos megkeresés, stb. megőrzése. Az ilyen levél az érdek elmúltáig a postafiókunk archívum-ába kerül. Az archívumot csak szükség esetén nyitjuk meg. A jogos érdek elmúltával az archivált levél is végérvényesen törlésre kerül.
- Amennyiben a jogos érdek mindaddig fennáll, az archivált levelek megőrzését a honlap fennmaradásának végéig biztosítjuk.
- Az említett törlésekről, mivel az nem az érintett személy külön kérésére történik - és az érintett itt erről tájékoztatást kap -, az adatkezelő nem küld értesítést.
- Minden e-mailt végérvényesen törlünk és a postafiókot megszüntetjük: a honlap működésének/elérhetőségének megszűnésével egyidőben.
Az adatkezelésben érintett személy jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni, arra vonatkozó beleegyezését visszavonni.
- Ezt írásos formában teheti meg: elektronikus levélben bármikor kérheti a részünkre küldött e-mailjának, több esetén egyben, az összes e-mailjának - és ezzel a postafiókunkban lévő adatainak - a végleges törlését. Ez esetben az e-mail a lehető legrövidebb határidőn belül - de 30 nap elteltével mindenképpen - törlésre kerül, a már említett jogos érdek esetét kivéve. Törlési kérés teljesítéséről az érintett személy - alapesetben e-mailban - a törléssel egyidőben értesítést kap és ugyanekkor az adatkezelő az értesítés kimenő példányát is megsemmisíti.
- Ha jogos érdekből archivált/megtartott e-mailját is töröltetni kívánja, előbb az érdek megszűnését (együttműködés befejezését, engedély visszavonását, az érdek megszűnésének nyugtázási módját stb.) kell megbeszélnünk és mindkét fél megelégedésére - ha az szükséges, akkor mindkét fél tevőleges részvételével - megoldanunk. Ezzel kapcsolatban az érdekelt felet a kérés beérkezésétől számított 30 napon belül - alapesetben elektronikus levélben - az adatkezelő felkeresi.
- Azt, hogy a törlést kérő elektronikus levél valóban az adatkezelésben érintett személytől érkezik, hitelt érdemlően igazolni kell. Elsődlegesen a megegyező e-mailcímet, feladónevet és személynevet (aláírás) fogadjuk el igazolásnak. Egyéb eseteket a kérés teljesítése előtt meg kell beszélnünk, ezzel kapcsolatban - alapesetben elektronikus levélben - az adatkezelő értesítést küld.
Kiegészítésül lásd még: a Jogok-lapon a "személyesadat-védelem" pont alatt írtakat is!

 A hozzáférés szabályai, adatváltozás, egyebek

- Az e-mailokhoz csak a honlapkészítők (az adatkezelő melletti készítőtárs adatvédelmi korlátozással, amely során adatot nem kezel) férhetnek hozzá - a kivételeket lásd azok említésénél.
- Adatkezelésben érintett személy részére, kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy postafiókunk tartamaz-e az Ő email-címével és feladónevével jelzett e-mailt.
- A tájékoztatás kiadása előtt az érintett személyének azonosságát az adatkezelő ellenőrzi - ennek elsődleges kommunikációs módját lásd az előző pontban! Mivel itt adat kiadásáról van szó, megítélésünk szerint egy másodlagos ellenőrzési módot is alkalmazhatunk, kérjük ezt elfogadni! Ezzel kapcsolatban az érintettet 30 napos határidőn belül az adatkezelő megkeresi.
- Az e-mailcímen, feladónéven és személynéven valamint a levél tárgyán kívül a levélben foglalt bármely más adatról, levéltartalomról - mivel ezek az elektronikus levéltől nem elválasztva, hanem annak részeként vannak tárolva és kezelve és kiadásának szükségét sem látjuk, hiszen a levél a feladó postafiókjában raktározva is meglehet - "automatikusan" nem adunk ki információt még a levél eredeti (ellenőrzésünk során erdetinek vélt) tulajdonosának sem. Ilyen információ kiadását az érintettel történő személyes vagy telefonos megbeszélés kell, hogy megelőzze, amely során teljes bizonyossággal megállapíthatjuk az érintett személy azonosságát. Kérjük ennek megértését, mert ezzel több probléma ellen védekezhetünk, mint például - bár esetleg jóhiszeműen, de mégis csak - illetéktelen kezekbe jutott adat, vagy rosszindulatú (pl.: adathalász) megkeresés.

Adat változása, pontosítása

- A kezelt e-mailt beküldő személy jogosult bármely adatot helyesbíteni (pl.: e-mailcím- vagy más adatváltozás esetén). Kérjük, a kommunikációt e-mailban kezdeményezze! A kérést 30 napon belül teljesítjük, a teljesítésről azzal egyidőben értesítést küldünk.
A pontatlan adathoz való hozzáférést és az adat kezelését átmenetileg - a pontosítás megtörténtéig - korlátozzuk.

Bejelentés, kérelem harmadik személy részéről

- Az érintett e-mailjára és ezzel adataira vonatkozó bármely bejelentés, kérelem, ha harmadik féltől (nem magától az érintettől) érkezik, alapestben nem kerül teljesítésre, mert az adatról - alapesetben - kizárólag az érintett jogosult rendelkezni. Nem "alapeset" például az igazolt gyámság fennállása, hatályos jogi végzés megléte, polgárjogilag szabályos meghatalmazás birtoklása, stb., - olyan esetek, amelyek a harmadik felet az érintett jogos képviselőjévé teszik. Az adatkezelő felé a képviselésre jogosító dokumentumot be kell mutatni.

Adatvédelmi incidens

Az az eset, amelyben az adatvédelem tárolási helyen belüli gyakorlati megvalósítása sérül (enyhe incidens) vagy az adatok integritása sérül és/vagy adat nem kívánt helyre jut, és ezért valószínűsíthetően kockázattal jár az érintett magánszférájára nézve (súlyos incidens). Az adatkezelő az incidens tudomására jutása után értékeli a súlyosságot és annak megfelelően hamarosan vagy haladéktalanul elkezdi a probléma megoldását, törekedve a megfelelő és elegendő intézkedések megtételére. Az incidensről és az ezzel kapcsolatos intézkedéséről súlyos incidens, magas kockázat esetén az adatkezelő az érintettet is értesíti. Súlyos incidens, magas kockázat esetén az adatkezelő a tudomására jutás után legkésőbb 72 óra elteltével az adatkezelő hatóságot is értesíti.

A kommunikációs út, egyéb kommunikációs utak

Alapesetben minden kommunikáció elektronikus levélben történik.
Az adatkezelő - szükség esetén - nem zárkózik el a "kapcsolat"-postafiókban történő e-mail küldés/fogadáson kívüli, más kommunikációs mód használatától sem (pl.: személyes e-mailcím, telefon, személyes találkozó), illetve szükség esetén - amennyiben lehetséges - kezdeményezheti is ezeket az egyéb kommunikációs módokat.

 Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőségek:

- Amennyiben az adatkezelésben érintett személy úgy ítéli meg, hogy az ő személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi követelményeknek nem felel meg kérjük, elsősorban az adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot és vele egyeztessen a mindkét fél számára elfogadható megoldás érdekében!
- Amennyiben ez az egyeztetés sikertelen lenne, vagy el kívánja kerülni, az érintett személynek joga van bejelentéssel, kivizsgálási kérelemmel fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Elérhetőségük: Levélcím: 1363 Budapest, Pf.:9, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. További információk a weblapjukon: naih.hu.
Fordulhat ezen túl még magyarországi székhelyű és hatáskörű bírósághoz - például a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz - is.

 Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak jogszabályi háttere:

Az összefoglaló, bár törekszünk a pontosságra és a mi esetünket lefedő teljességre, jellegéből és elvéből (a tájékoztatás legyen rövid és közérthető) adódóan nem feltétlenül teljes, és erre (novenyeink.hu) a speciális esetre lett kidolgozva.
Ezért a tájékoztatóból - a legfontosabb dolgok kivételével - hiányozhat több, esetleg egyes esetekben mégiscsak fontossá való információ.
A teljes jogszabály(ok) az alábbiak, és a megadott domainok segítségével elérhetők:

1,: Az Európai Parlament és az Európa Tanács 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet: GDPR)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1683646855480

2,: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV


_____________________________

  Figyelem! Ha erről a lapról más - "külső" - honlapra átvezető linkre kattint és átlép, vagy ezen a lapon feltüntetett linket/domaint más módon használva átlép, a másik lapon történő adatkezelést nem áll módunkban befolyásolni.

[Ismertető dátuma: 2023. 05. 15.]